എന്താണ് ട്രെൻഡിംഗ്

  • സാങ്കേതികത വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനും മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള മേഖലകൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും വ്യക്തിഗത പരിശീലന ശുപാർശകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും ആയോധന കലാകാരന്മാർക്കായി പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന AI- പവർഡ് ട്രെയിനിംഗ് അസിസ്റ്റൻ്റാണ് Fight IQ.

  • AI-യുടെ മുൻനിരയിലുള്ള ഉദ്വേഗജനകമായ തൊഴിലവസരങ്ങളുമായി നിങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തിരയൽ എഞ്ചിനാണ് AI Jobster.

ജീവിതശൈലിയിൽ പ്രവണത
രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവണത

കൂടുതൽ ജനപ്രിയമായ കഥകൾ