• UiMagic đơn giản hóa việc tạo các trang đích và trang web đáp ứng, chuyển đổi văn bản bằng văn bản thành các thiết kế web chức năng và trực quan tuyệt đẹp

  • Transcript LOL là một công cụ sao chép được hỗ trợ bởi AI giúp chuyển đổi âm thanh từ podcast, video và cuộc họp thành văn bản chính xác.

  • Miro là nền tảng bảng trắng trực tuyến mang tính cộng tác, hỗ trợ các nhóm động não, hình dung ý tưởng, quản lý dự án và làm việc cùng nhau hiệu quả trong thời gian thực.